Pravidla ochrany osobných údajov

Spoločnosť :    WAMP s.r.o.

Sídlo:         Sama Chalupku 615/4, 029 01 Námestovo

IČO:         36 432 717

Zápis:         Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 16446/L

Zastúpený:     Ján Fajčák, konateľ

WEB:        https://www.wamp-autodiely.sk/nahradne-autodiely,

 

Kontaktná osoba :    Ján Fajčák, konateľ spoločnosti

kontakt:     e-mail: kontakt@wamp-autodiely.sk, tel.: +421 918 682 193

 

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „MY“), ako správca osobných údajov, si vás týmto, ako tzv. dotknuté osoby, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov.

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá OOU“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb pre Vás. K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá OOU a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel OOU.

 

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV:

 

1.Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „nariadenie) a v súlade s §5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon OOU“) prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

 

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú právne vzťahy
 • Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov na základe pracovnej zmluvy,
 • Prevádzkovateľa a jeho klientov pri spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU prostredníctvom elektronickej objednávky alebo v kamennej predajni Prevádzkovateľa,
 • Prevádzkovateľa a jeho dodávateľov / odberateľov (a ich zamestnancov),
 • Prevádzkovateľa a jeho sprostredkovateľov (pracovníkov SZČO a obchodných zástupcov) na základe zmluvy o spolupráci.

 

 1. V prípade, ak ste prejavili záujem o naše služby a realizovali ste objednávku, ak ste nás kontaktovali prostredníctvom formulára zverejneného na našej webovej stránke resp. inej webovej stránke, ktorá inzeruje naše produkty, e-mailom alebo telefonicky stávate sa naším klientom / potencionálnym klientom, a z toho dôvodu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s týmito Pravidlami OOU.

 

 1. Na účely definície v rámci týchto Pravidiel OOU dotknutými osobami (ďalej aj ako „dotknuté osoby“, „klienti“ alebo „Vy“) sú:
 • fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o naše služby a realizovali objednávku na našej webovej stránke resp. inej webovej stránke, ktorá inzeruje naše produkty, ak nás kontaktovali prostredníctvom formulára zverejneného na našej webovej stránke resp. inej webovej stránke, ktorá inzeruje naše produkty, prípadne e-mailom alebo telefonicky,
 • fyzické osoby, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzavretú mandátnu zmluvu resp. obdobnú zmluvu o poskytovaní služieb, zamestnanci prevádzkovateľa, sprostredkovatelia prevádzkovateľa
 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • akékoľvek fyzické osoby, ktoré využívajú tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou,
 • akékoľvek fyzické osoby, ktoré sú oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
 • akékoľvek fyzické osoby, ktoré navštívia webové stránky našej spoločnosti
 • fyzické osoby v postavení dodávateľov / odberateľov poskytovaného tovaru alebo služieb, resp. ich zamestnanci

 

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, budú uložené v elektronickej forme na našom zabezpečenom serveri alebo v listinnej forme v uzamykateľnom boxe v sídle Prevádzkovateľa, vyvinieme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov.

ČLÁNOK 1. Aké osobné údaje o vás Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci vytvorenia objednávky tovaru na webovej stránke Prevádzkovateľa, nákupom tovaru a zadaním svojich osobných údajov v rámci vystavenia faktúry Prevádzkovateľom, prihlásením sa k odberu newsletterov či pri reklamácii tovaru prostredníctvom reklamačného formulára).

Ide o tieto osobné údaje:

 

 • Meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa pobytu či doručovacia adresa
 • kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu event. dobrovoľné doplňujúce údaje
 • transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet,
 • značka a model vozidla
 • podpis

 

Prevádzkovateľ ďalej spracúva údaje, ktoré o vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby. Ide o tieto údaje:

 

 • IP adresa
 • Údaje o prehliadači a zariadení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
 • Prípadne iný online identifikátor

 

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitným predpisom.

ČLÁNOK 2. Na aké účely a na základe akých právnych titulov Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva?

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru elektronicky alebo na kamennej predajni

 

   • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ste vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU).
   • V príprave tvorby objednávky Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.

 

 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vyplnením kontaktného formulára zverejneného na našich webových stránkach

 

   • Pokiaľ použijete niektorý z kontaktných formulárov nášho webu, spracúvame Vaše osobné údaje, a to za účelom spätnej reakcie a odoslania cenovej ponuky za tovar / službu. Takého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,  ktorej zmluvnou stranou je ste vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinností v rámci zákonnej reklamácie (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU), teda takého spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha aj bez potreby udelenia osobitného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.
   • V prípade tvorby cenovej ponuky a realizácie spätného kontaktu Vašej osoby za účelom vytvorenia Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu – meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pobytu alebo doručovacia adresa (ulica, číslo domu, PSČ, Mesto, Štát), dátum narodenia, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu event. dobrovoľné doplňujúce údaje). Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.

 

 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií

 

   • Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našich predajniach.
   • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).
   • Pri vybavovaní reklamácií Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet, podpis.

 

 • Spracúvanie osobných údajov na zasielanie newsletterov (obchodné oznámenie)

 

 1. A) Zasielanie newsletterov BEZ predchádzajúcej realizovanej objednávky alebo registrácie
  • Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás mohli informovať o ponuke našich tovarov a služieb, novinkách, a zľavových akciách prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného e-mailom resp. inou formou.
  • V prípade, že zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov bez predchádzajúcej realizovanej objednávky, Prevádzkovateľ bude spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul, podpis, a to na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU) za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ začne spracúvať až po tom, ako zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov na webe Prevádzkovateľa event. registráciou na kamennej predajni prevádzkovateľa.
 1. B) Zasielanie newsletterov PO realizovanej objednávke alebo registrácie
   • Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti, alebo kúpili akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach.
   • V prípade existujúcich zákazníkov (pri zrealizovanej objednávke) môže Prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul, podpis za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU). V prípade ak nebudete mať záujem odoberať obchodné ponuky našej spoločnosti, môžete sa z odberu jednoducho odhlásiť kliknutím na kolónku „Zrušenie odberu“, ktorá je súčasťou každého e-mailového newslettera.

 

 • Spracúvanie údajov zákazníkov na marketingové a obchodné účely (profilovanie)

 

  • Vaše osobné údaje využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb on-line, či v predajniach, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti).  Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.
  • V prípade, že elektronicky (e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na webe) uskutočníte objednávku, môže Prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu –meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadné iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb Prevádzkovateľa alebo tretích strán v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej k zasielaniu personalizovaných ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov na základe právneho titulu oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).
  •  ďalšími oprávnenými záujmami v súvislosti s týmto účelom sú:

– starostlivosť o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb;

– riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;

– ochrana a podpora našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;

– predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti;

– testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

 

PREHĽAD

Účel spracúvania osobných údajov (OU) Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracovanie OU v súvislosti s nákupom tovaru elektronicky alebo na kamennej predajni §13 ods. 1. písm. b) Zákona o OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia  – spracúvanie OU je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy (nákup elektronicky alebo na kamennej predajni)

A                                                                                                                                          §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia spracúvanie OU je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod. – daňové povinnosti)

Spracúvanie OU v súvislosti s vyplnením kontaktného formulára zverejneného na našich webových stránkach §13 ods. 1. písm. b) Zákona o OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia  – spracúvanie OU je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy (záujem o nákup tovaru elektronicky – vyžiadanie cenovej ponuky prostredníctvom kontaktného formulára)

A                                                                                                                                         §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia – spracúvanie OU je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (daňové povinnosti dľa zákonov vyššie uvedených)

Spracúvanie OU v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia  – spracúvanie OU je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (vybavovanie reklamácií)

A

§13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia  spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii)

Spracúvanie OU na zasielanie newsletterov (obchodné oznámenie) §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia  – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním OU (ak ešte NEEXSTUJE právny vzťah medzi prevádzkovateľom a Vami)

ALEBO

§13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ak už EXSTUJE právny vzťah medzi prevádzkovateľom a Vami)

Spracúvanie OU zákazníkov na marketingové a obchodné účely (profilovanie) §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – spracúvanie OU je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ak už EXSTUJE právny vzťah medzi prevádzkovateľom a Vami)

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade, ak sa prihlásite na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách a zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach, spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním.

Predtým ako sa prihlásite na odber newslettra sa Vás opýtame, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na daný účel. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webstránky našej spoločnosti, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

ČLÁNOK 3. Počas akej doby vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

 • Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v prípade zakúpenia tovaru elektronicky resp. na predajni (ak tovar zakúpený v predajni sa neplatí v hotovosti) po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.
 • V prípade, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov k zasielaniu obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, osobné údaje budú spracúvané do doby, kým súhlas neodvoláte. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané zo strany Prevádzkovateľa na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracúvaní osobných údajov.
 • Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona 395/2002 Z. z. – Zákon o archívoch a registratúrach, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ak dôjde k ukončeniu zmluvy resp. k odvolaniu Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe.

 

V prípade ak uskutočníte objednávku (elektronicky alebo osobne na kamennej predajni prevádzkovateľa nám odovzdáte svoje osobné údaje) ale následne ju nepotvrdíte (nedôjde k akceptácii cenovej ponuky) a objednávka sa nezrealizuje, Vaše osobné údaje spolu s nezrealizovanou objednávkou budú archivované po dobu 2 mesiacov a následne zlikvidované.

 

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej spoločnosti máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

ČLÁNOK 4. Kto všetko bude mať k vašim osobným údajom prístup?

 1. Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie popísaných účelov okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov spracúvané tiež inými subjektmi. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si Prevádzkovateľ starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť:

 • osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov) alebo správcovia technických zariadení, správca webovej stránky, našej e-mailovej domény DSI DATA s.r.o.
 • autorizovaný bezpečnostný technik pre BOZP;
 • osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú expedíciu tovaru zákazníkom (doručovateľské a kuriérske služby) – spoločnosť Geis SK s.r.o.;
 • osoby, ktoré poskytujú služby vedenia účtovníctva;
 • sprostredkovatelia našej spoločnosti ako pracovníci SZČO a obchodní zástupcovia

 

 1. Prevádzkovateľ je ďalej povinný niektoré vaše osobné údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

Príjemcovia osobných údajov

 • súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov),
 • daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru(právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
 • súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov),
 • advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov),
 • sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a pod.)
 • Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány, Inšpektorát práce, Slovenská obchodná inšpekcia (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)

 

 1. Na účely uvedené v týchto Pravidlách OOU môžeme poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas. Sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Našimi sprostredkovateľmi sú
 • Externý účtovník (vedenie účtovníctva, mzdy a personalistika)
 • Obchodní zástupcovia, ktorí pracujú v mene prevádzkovateľa ako SZČO na základe osobitnej mandátnej zmluvy prípadne obdobnej zmluvy o poskytovaní služieb,
 • autorizovaný bezpečnostný technik pre BOZP;
 • zmluvne zaviazaná kuriérska spoločnosť Geis SK s.r.o.
 1. Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

ČLÁNOK 5. Aké máte práva vo vzťahu k spracúvaní osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto pravidlách OOU, sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, oprávnené záujmy prevádzkovateľa, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Žiadosť môžete podať výlučne písomne na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti WAMP s.r.o., Sama Chalupku 615/4, 029 01 Námestovospolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke, na kamennej predajni prevádzkovateľa, event. Vám ho môžeme na požiadanie zaslať e-mailom.

 

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad meno alebo adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu  kontakt@wamp-autodiely.sk alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti WAMP s.r.o., Sama Chalupku 615/4, 029 01 Námestovo. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke, na kamennej predajni prevádzkovateľa, event. Vám ho môžeme na požiadanie zaslať e-mailom. Povinnou Prílohou takejto žiadosti musí byť obojstranná kópia dokladu totožnosti.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje na Vašimi záujmami, si osobné údaje máme právo ponechať. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu  kontakt@wamp-autodiely.sk alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti WAMP s.r.o., Sama Chalupku 615/4, 029 01 Námestovo. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke, na kamennej predajni prevádzkovateľa, event. Vám ho môžeme na požiadanie zaslať e-mailom.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali. Žiadosť môžete podať elektronicky na našu e-mailovú adresu  kontakt@wamp-autodiely.sk alebo písomne listom zaslaným na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti WAMP s.r.o., Sama Chalupku 615/4, 029 01 Námestovo. Vzor žiadosti sa nachádza na našej webovej stránke, na kamennej predajni prevádzkovateľa, event. Vám ho môžeme na požiadanie zaslať e-mailom.

 

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne technické, zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

V prípade, ak budete požadovať prenosnosť svojich osobných údajov, je potrebné poslať Vašu žiadosť písomne na adresu sídla našej spoločnosti: WAMP s.r.o., Sama Chalupku 615/4, 029 01 Námestovospolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov na marketingové účely a účely našich oprávnených záujmov

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov

Súhlas (napr. poskytnutý na marketingové účely) môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď e-mailom na adrese  kontakt@wamp-autodiely.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu WAMP s.r.o., Sama Chalupku 615/4, 029 01 Námestovo. Formulár na odvolanie súhlasu sa nachádza na našej webovej stránke, na kamennej predajni prevádzkovateľa, event. Vám ho môžeme na požiadanie zaslať e-mailom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

 

ČLÁNOK 6. Prenos osobných údajov do tretích krajín.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

ČLÁNOK 7. Používanie automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér a pod.

Profilovanie používame za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok na dosiahnutie účelov špecifikovaných v článku 2 tohto dokumentu.

 

ČLÁNOK 8. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Jednotlivé práva môžete uplatniť u našej spoločnosti a to e-mailom na adresu  kontakt@wamp-autodiely.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu WAMP s.r.o., Sama Chalupku 615/4, 029 01 Námestovo.

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 5,- EUR.

 

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

ČLÁNOK 9. Zmena Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.

ČLÁNOK 10. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

 

Národná legislatíva:

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane

ČLÁNOK 11. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa

AKTUALIZOVANÉ: 25.05.2018

Zdieľaj tento obsah