Obchodné Podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY   REKLAMAČNÝ PORIADOK Článok 1 Zodpovednosť spoločnosti  WAMP, s.r.o. za chyby predanej veci. Predávaný tovar musí mať požadovanú kvalitu, množstvo, technické parametre a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám a obal, v ktorom je tovar uložený nesmie byť neprimerane poškodený. Za chyby, ktoré má predávaný tovar už pri prevzatí kupujúcim, v plnej miere zodpovedá predávajúci. V prípade už použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením. Pri montáži tovaru je kupujúci povinný sa riadiť pokynmi uvádzanými výrobcom automobilu. Pri tovare, u ktorého bola znížená cena z dôvodu nejakej chyby, predávajúci už nezodpovedá za túto chybu. Článok 2 Záručné podmienky
 1. a)   Predávajúci zodpovedá za úplnosť a bezchybnosť dodaného tovaru a jeho príslušenstva v čase dodania.
 2. b)  Predávajúci zaručuje, že si tovar zachová obvyklé vlastnosti, funkčnosť a spôsobilosť pre použitie k obvyklému účelu najmenej po dobu stanovenú príslušným zákonom (pokiaľ nie je uvedené inak)
 3. c) Podstatnou chybou tovaru je výhradne jeho úplná neupotrebiteľnosť.
 4. d) Vedľa zákonných nárokov z chýb dodaného tovaru nemá kupujúci nárok na náhradu ďalšej škody, ušlého zisku ani zmluvnej pokuty.
 5. e) Podmienkou pre bezplatné odstránenie chýb v záručnej lehote je použitie tovaru k určenému účelu podľa pokynov predávajúceho resp. výrobcu, ktoré sú buď uvedené v priloženom návode k použitiu alebo sú uvedené v servisných manuáloch výrobcu vozidla. Predávajúci nie je povinný tieto manuály dodávať kupujúcemu, pretože sa u väčšiny tovaru dodávaného predávajúcim jedná o výrobky určené k odbornej montáži.
 6. f) Pokiaľ kupujúci alebo iné osoby než predávajúci a bez jeho poverenia vykonajú opravy alebo iné zásahy na predanom tovare v priebehu záručnej lehoty, stráca kupujúci práva z poskytnutej záruky.
   
 1. g) Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodborným uvedením do prevádzky, neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, jeho neodbornou údržbou alebo neodborným zásahom. Predávajúci taktiež neposkytuje záruku na tovar, ktorý v dôsledku spôsobu jeho využitia alebo nadmernému namáhaniu podlieha predčasnému opotrebeniu. Predávajúci ďalej neposkytuje záruku na chyby tovaru spôsobené nesprávnym skladovaním u kupujúceho. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, je možné uplatniť právo zodpovednosti za chyby predaného výrobku iba na základe vyplneného reklamačného protokolu predávajúceho, ktorý na vyžiadanie kupujúcemu dodá predávajúci.  Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom. Reklamáciu je povinný spotrebiteľ uplatniť ihneď ako sa chyba na tovare prejaví u predávajúceho, najneskôr s prihliadnutím na článok i). K reklamačnému konaniu je potrebné predložiť chybný tovar (kompletný, obsahujúci všetky technologické súčasti), dôkladne vyplnený Reklamačný list vydaný spoločnosťou WAMP, s.r.o. Námestovo  a doklad o zakúpení tovaru (faktúra vystavená spoločnosťou WAMP, s.r.o. Námestovo, pri ďalšom predaji doklad o predaji spotrebiteľovi), vyjadrenie odborného servisu, ktorý vykonal montáž (demontáž, príp. posúdenie chyby), resp. výpis zo servisnej diagnostiky, pokiaľ sú reklamované súčiastky elektronického, či riadiaceho charakteru. Právo zo zodpovednosti za chyby prejavené na tovare, pre ktorý platí záručná doba, zanikne vtedy, ak sa reklamácia neuplatnila v záručnej dobe.
 2. h) Pri zakúpení dielov systémov tzv. „aktívnej bezpečnosti vozidla“, kde sa z hľadiska súmerného, resp. rovnomerného vplyvu súčastí na prevádzku vozidla vyžaduje párová montáž alebo montáž celej sady je záruka na predaný tovar poskytnutá len v prípade zakúpenia celej sady súčastí, resp. páru súčastí. Ide predovšetkým o sortiment brzdových kotúčov, brzdových segmentov a tlmičov pruženia.
 3. i) O reklamácii rozhoduje poverená osoba predávajúceho bezodkladne najneskôr však do 30 dní od obdŕžania reklamácie. V zložitejších prípadoch, keď nie je možné u predávajúceho rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie bez vyjadrenia výrobcu, poverenej alebo notifikovanej osoby, musí o tomto predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho formou „ Oznámenia o podstúpení reklamácie“„ s tým , že reklamácia bude vybavená maximálne do 180 dní podľa Obchodného zákonníka, pretože sa jedná o obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim práve podľa Obchodného zákonníka.
 4. j) V záujme zabezpečenia objektívneho posúdenia reklamácie je kupujúci povinný podať reklamáciu najneskôr jedného mesiaca mesiacov od chvíle prejavu chyby výrobku z dôvodu vylúčenia modifikácií výrobku vplyvom vonkajších činiteľov. Ak sa zistí funkčná či mechanická chyba súčasti alebo disproporcia parametrov súčasti, ktorá znemožňuje montáž súčasti do automobilu, resp. technického celku pred samotnou montážou či prevádzkovým užívaním, je nevyhnutné tovar podstúpiť do reklamačného konanie v originálnom balení !
   
 1. k) Reklamácia neúplného či nesprávne dodaného tovaru musí byt neodkladne prevedená preukázateľnou formou (písomne či e-mailom – reklamačným protokolom) priamo u predávajúceho. Termín pre reklamácie neúplného či nesprávne dodaného tovaru je v deň doručenia tovaru do 16:00 hod. Po tomto termíne nemôže byť reklamácia prijatá, resp. bude prijatá až po vzájomnej konzultácii s poverenou osobou predávajúceho. Pokiaľ klient nesúhlasí s výsledkom riešenia reklamácie, môže podať písomné odvolanie proti výsledku riešenia reklamácie ( s podrobnou špecifikáciou skutočností a dôvodov, z ktorých vyplýva jeho odvolanie ) a to do 14 pracovných dní od doručenia rozhodnutia zodpovedného pracovníka.
 2. l) Predávajúci je povinný uskladniť a zabezpečiť reklamovaný tovar po dobu 12tich mesiacov od oznámenia výsledku reklamačného konania. Po tomto termíne je oprávnený  s reklamovaným tovarom  naložiť podľa vlastného uváženia alebo ho znehodnotiť.
 3. m) V prípade, ak je reklamujúcim spotrebiteľ, reklamačné konanie je realizované v zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka. Reklamačné vyjadrenie musí spĺňať  zákonný podklad § 18 ods. 5, 6, 7 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V prípade zamietnutia reklamácie sa reklamujúci – spotrebiteľ môže obrátiť na notifikovanú osobu ( zoznam oprávnených osôb na portáli MSSR http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm) so žiadosťou o následné odborné posúdenie .
Článok 3 Záručné doby Záručnou dobou sa rozumie doba, počas trvania ktorej je za podmienok ustanovených v tomto Reklamačnom poriadku zabezpečený bezplatný servis a oprava v prípade výskytu chyby, ak boli zo strany kupujúceho dodržané ustanovené podmienky užívania výrobku. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zakúpeného výrobku kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záručná doba trvá, ak nie je v záručnom liste uvedené inak:  24 mesiacov na nové náhradné diely a ich súčasti,  12 mesiacov na použité náhradné diely a ich súčasti,  3 mesiace na prácu vykonanú autorizovaným servisným strediskom    6 mesiacov na prácu vykonanú v odbornom servise ( subjekt notifikovaný alebo poverený výrobcom ). Článok 4 Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, v ktorej tovar zakúpil, prípadne u oprávneného pracovníka spoločnosti WAMP, s.r.o.. Poverený pracovník spoločnosti WAMP, s.r.o. rozhodne o postupe riešenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní, to však neznamená, že do troch pracovných dní bude reklamácia aj vyriešená. Rozhodnutie o postupe riešenia reklamácie predstavuje nasledovné vyjadrenie povereného pracovníka: a) rozhodnutie o zamietnutí reklamácie. b) rozhodnutie, že chybný výrobok bude vymenený za výrobok bez chyby, budú vrátené kupujúcemu peniaze, alebo bude poskytnutá kupujúcemu zľava. c) rozhodnutie, že chybný tovar bude dodaný výrobcovi ( oprávnenému servisu ) na odborné posúdenie Článok 5 Záručný doklad Záručným dokladom je:  záručný list, ktorý spoločnosť WAMP, s.r.o. vydá kupujúcemu pri kúpe výrobku alebo vykonaní služby,  pokladničný blok alebo FA s dodacím listom Platným záručným listom sa rozumie kompletne vyplnený originál tlačiva Záručného listu, potvrdený pečiatkou a podpisom kompetentného pracovníka spoločnosti WAMP, s.r.o. a dátumom predaja. Neoprávnene menený Záručný list je neplatný. Každá oprava výrobku vykonaná počas záručnej doby je spoločnosťou WAMP, s.r.o.. alebo autorizovaným servisným strediskom zaznačená formou zápisu o vykonanej oprave do Záručného listu. Článok 6 Alternatívne riešenie sporov (ARS) Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov   (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.       Zoznam štátnych orgánov v rámci riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia.
Dátum zápisu do zoznamu   Názov subjektu   Príslušnosť   Poplatok
1. 2. 2016 Slovenská obchodná inšpekcia (PDF) vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. b) zákona   spory, pre ktoré nie je príslušný ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb   napr. spor s predávajúcim športového oblečenia, spor s predávajúcim elektrotechniky     0 €
1. 2. 2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (PDF) vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. a) zákona   spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu   napr. spor s dodávateľom elektriny alebo plynu     0 €
1. 2. 2016 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (PDF) vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. c) zákona   spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku   napr. spor s poskytovateľom internetového pripojenia, spor s mobilným operátorom     0 €
8. 2. 2016 Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad (PDF)     všetky druhy spotrebiteľských sporov   0 €
7. 4. 2016 Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie (PDF)   spotrebiteľské spory medzi klientom (spotrebiteľom) a bankou (členom Slovenskej bankovej asociácie)     0 €
Článok 7 Štartovacie a trakčné akumulátory (batérie) Batéria zo strany kupujúceho vyžaduje zvlášť dôslednú starostlivosť a zaobchádzanie podľa predpísaných odporúčaní v príslušných kapitolách návodu na obsluhu, ktorý tvorí súčasť balenia batérie. Batéria má charakter spotrebného materiálu, má svoju dobu   prevádzkyschopnosti a životnosti, ktoré sú veľmi závislé na spôsobe používania a prevádzky. Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ani na úplnú stratu spôsobenú bežným používaním a dobou používania. Osobitný rozsah záruky pri batériách – dohoda o vlastnostiach, účele a kvalite batérie: Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú kvalitu ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej používania (ak výrobca neuvádza inak), pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebovania, čo nie je považované za chybu batérie. Na tento účel sa považuje dátum predaja batérie za začiatok užívania batérie a za začiatok užívania, ku ktorému bola táto batéria dodaná. Kupujúci prejavom záujmu o kúpu tejto batérie zároveň prejavuje vôľu smerujúcu k začatiu používania batérie v deň ich predaja. Základnou podmienkou zachovania si riadnych funkčných vlastností predávanej batérie počas lehoty šiestich mesiacov odo dňa začatia jej používania je užívanie tejto batérie výlučne vo vozidle a energetických podmienok, pre ktorý je určená. Nedodržanie tejto podmienky zakladá právo predávajúceho neuznať reklamáciu dodávanej batérie, ako dôsledku nedodržania záručných podmienok predávanej batérie. Prejav záujmu kupujúceho o dodávanú batériu s vlastnosťami uvedenými v návode sa v zmysle ust. par. 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka považuje za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti predávanej batérie. Článok 8 Prechodné ustanovenia
 1. a) Práva zodpovednosti za chyby, pri ktorých záručná doba začala plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto reklamačného poriadku, sa posudzujú podľa doterajších platného interného predpisu spoločnosti WAMP, s.r.o.
 2. b) Práva zodpovednosti za chyby pri použitých veciach, pri ktorých záručná doba začala plynúť predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto reklamačného poriadku, sa posudzujú podľa doterajších právnych predpisov a doterajšieho platného interného predpisu spoločnosti Tosa s.r.o., ak k prevzatiu veci došlo predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto reklamačného poriadku.
Článok 9          Platnosť reklamačného poriadku Tento reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou WAMP,s.r.o., nadobúda účinnosť dňom 01.4.2016.

Zdieľaj tento obsah